กระทรวงศึกษาธิการจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เมื่อ 18 มิ.ย. 62, 10:58 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ระหว่างวันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี , ศึกษาธิการภาค , ศึกษาธิการจังหวัด , นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับลูกเสือ เนตรนารี ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และลูกเสือ เนตรนารีจากประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน รวมทั้งภูมิภาคอื่น ๆ อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน และรัฐกาตาร์ เข้าร่วมงานจำนวนนับหมื่นคน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เต็มเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดี โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พร้อมน้อมนำพระราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติโดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ เป็นการส่งเสริมลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เสริมสร้างทักษะชีวิตและเสริมสร้างจิตอาสา การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อเผยแพร่กิจกรรมลูกเสือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

สำหรับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายในการจัดกิจกรรมฐานศาสนิกสัมพันธ์ บริเวณลานว่าว (สะดือพญานาค) แหลมสนอ่อน อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ซึ่งฐานศาสนิกสัมพันธ์นั้น ประกอบด้วยศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาซิกข์ ซึ่งลูกเสือจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา คำสอน พิธีกรรม ของแต่ละศาสนา  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตหลักปฏิบัติในแก่นของแต่ละศาสนา ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน นำมาซึ่งความรักสามัคคีในทุกหมู่เหล่า มีทัศนคติที่เปิดรับผู้อื่น มีความสามัคคีและเข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งสำคัญก่อนที่เขาจะเริ่มรู้จักผู้อื่น เขาจะต้องรู้จักตนเองเสียก่อน รู้จักแก่นของศาสนาของตนเองและแต่ละศาสนารู้จักการเคารพให้เกียรติกัน มีมารยาทต่อกัน ห้ามโต้เถียงและขัดแย้งกัน และสามารถอยู่ร่วมกันภายใต้พหุวัฒนธรรม

ลูกเสือนั้นไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด ๆ ขอให้ระลึกและเข้าใจว่าทุกศาสนาต่างก็มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกัน คือ สอนให้บุคคลเป็นคนดี ได้แก่ การละเว้นความชั่ว กระทำแต่ความดี และทำใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์

ภาพ : นายวัชรชัย สังข์แก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สช.จ.สงขลา