สช.จ.สงขลา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ 13 มิ.ย. 62, 10:50 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 แก่โรงเรียนเอกชนในสังกัดที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดีเด่นใน 3 ประเภท ดังนี้

1.สถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 สูงสุด

2.สถานศึกษาที่มีค่าพัฒนาจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระหว่างปีการศึกษา 2560 ถึง 2561 สูงสุด

3.สถานศึกษาที่มีนักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เต็ม 100 คะแนน

รวมทั้งสิ้น 48 โรงเรียน ณ โรงแรมญันนะตีย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

สามารถดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1sfXUsTwCNagEs-zm1NGFMnaoQ1rXUBF_?usp=sharing