สช.จ.สงขลาจัดประชุมเตรียมการดำเนินการตรวจนิเทศ และติดตามการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2562
12 มิ.ย. 62 11:13 น. 161 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมเตรียมการดำเนินการตรวจนิเทศ และติดตามการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา โดยมีนายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานดำเนินการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร สช.จ.สงขลา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตามคำสั่งคณะกรรมการตรวจ นิเทศ และติดตามการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการตรวจติดตาม ฯ อย่างพร้อมเพรียง