นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ 2562
เมื่อ 10 มิ.ย. 62, 10:34 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

สำหรับโครงการนี้จัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 9 โดย พ.ต.อ.กษิดิศ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผอ.ปปท.เขต 9 ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการต่อประธานในพิธีเปิดนายวีระนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ดังนี้ 1.เพื่อจัดตั้ง "คลินิคส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต ปปท. (เคลื่อนที่)" เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาที่เกียวข้องกับการทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ ให้สามารถแก้ไขปัญหาทุจริตได้ 2.นำร่องจังหวัดสงขลาในการส่งเสริมธรรมภิบาลต้นแบบและร่วมมือการเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุก

3.นำแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกมาใช้ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐต่อไป