นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัด สช.อ.เทพา ครั้งที่ 2/2562
เมื่อ 30 พ.ค. 62, 15:04 น.
admin สช.อ.เทพา

30 พฤษภาคม 2562 นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ครั้งที่ 2/2562 เพื่อทำความเข้าใจ ชี้แจงแนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน,การเบิกเงินสวัสดิการผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียน,การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนเอกชน รวมไปถึงแจ้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 และร่วมรับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนแนวการทำงานร่วมกัน ในการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารและครูผู้สอนเข้าร่วมประชุมจำนวนโดยประมาณ 30 คน ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา