สช.จ.สงขลาจัดประชุมจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อ 14 พ.ค. 62, 09:53 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดยนายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลาและนายพเนิน ปิ่นแก้ว รอง ผอ.สช.จ.สงขลา จัดประชุม จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2562 รวมไปถึงประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทาง/มาตรการแก้ไขปัญหาการจ่ายค่าตอบแทนครู การใช้จ่ายเงินอุดหนุน การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร จ.สงขลา โดยมีผู้อำนวยการ ครู โรงเรียนเอกชนในระบบ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

เอกสารการประชุม