สร้างความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อเงินอุดหนุนภาครัฐ
1 พ.ค. 62 11:38 น. 252 ครั้ง
นางสาวธันยาภรณ์ กลิ่นสนธิ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

08.30 น. นายอนุพงศ์  สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เรียกประชุมข้าราชการและพนักงานราชการภายใน สช.อำเภอจะนะ เพื่อรับทราบนโยบายและเตรียมความพร้อมในการติดตามการจัดประชุมผู้ปกครองของแต่ละโรงเรียนในสังกัด สช.อำเภอจะนะ โดยได้แบ่งกรรมการออกเป็น 2 ชุด ประกอบด้วยชุดที่ 1 นายอนุพงศ์  สุวรรณเวหา / นางสาวธันยาภรณ์  กลิ่นสนธิ์ / นางสาวรีซา  ฮะดูแว / นางสาวนูรฟาฏีละห์  เลาะหามะชุดที่ 2 นายอับดลรอหมาน  สอมัน / นางนูรีดา  หนิเร่ / นางอรวรรณ เอ็มเหย็บหมุด / นางหัสหน๊ะ  ตาเฮร์09.00 น. กรรมการชุดที่ 1 และ 2 เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง โดยชุดที่ 1 เข้าร่วม ณ โรงเรียนมุสลิมจะนะศึกษา และชุดที่ 2 เข้าร่วม ณ โรงเรียนกีญามุดดีน ซึ่งในวันที่ 1 พ.ค. 2562 มีโรงเรียนเอกชนในสังกัด สช. อำเภอจะนะ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองพร้อมกันจำนวน 11 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งสิ้น 26 โรงเรียน สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะจึงเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเพียง 2 โรงเรียน เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับเงินอุดหนุนจากภาครัฐในโรงเรียนเอกชน พร้อมทั้งแจกแบบสอบถามความพึงพอใจและการรับรู้ของผู้ปกครองฯ เพื่อนำมาสรุปผลในภาพรวมของสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะต่อไป