อบรมวิทยากรแกนนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ภาษาไทย (ค่ายพัฒนาภาษาไทย)
เมื่อ 29 เม.ย. 62, 10:35 น.
นางสาวธันยาภรณ์ กลิ่นสนธิ์

วันที่ 29 เมษายน 2562 นายอนุพงศ์  สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่ายพัฒนาภาษาไทย) ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนศาสนบำรุง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย วิทยากรแกนนำ (ครูผู้สอนภาษาไทย) จากโรงเรียนเอกชนใน 5 จชต.