อบรมวิทยากรแกนนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ภาษาไทย (ค่ายพัฒนาภาษาไทย)
29 เม.ย. 62 10:35 น. 215 ครั้ง
นางสาวธันยาภรณ์ กลิ่นสนธิ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

วันที่ 29 เมษายน 2562 นายอนุพงศ์  สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่ายพัฒนาภาษาไทย) ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนศาสนบำรุง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย วิทยากรแกนนำ (ครูผู้สอนภาษาไทย) จากโรงเรียนเอกชนใน 5 จชต.