อบรมเชิงปฏิบัติการ”โครงการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
18 เม.ย. 62 13:36 น. 319 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 18-19 เมษายน 2562 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)” ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยมี นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อยเป็นประธานในพิธีเปิด และมี รศ.ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ หัวหน้าภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากร ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมจากโรงเรียนเอกชนในสังกัด ทั้งสิ้นจำนวน 55 คน