ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในสังกัด
10 เม.ย. 62 16:34 น. 208 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 9-10 เมษายน 2562 คณะกรรมการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ชุดที่ 4.3) ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในสังกัดอำเภอสะบ้าย้อย จำนวน 8 โรงประกอบด้วย

1. โรงเรียนศาสน์มุสลิมวิทยา ต.ทุ่งพอ

2. โรงเรียนบาโงยดูรียันอิสลามศึกษา ต.จะแหน

3. โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ ต.จะแหน

4. โรงเรียนอิรชาดุลอิสลามีย๊ะห์ ต.จะแหน

5. โรงเรียนศาสน์สันติธรรม ต.บ้านโหนด

6. โรงเรียนธรรมคีรีวิทยา ต.ธารคีรี

7. โรงเรียนรุ่งภิญโญ ต.สะบ้าย้อย

8. โรงเรียนอนุบาลรุ่งภิญโญ ต.สะบ้าย้อย