สช.จ.สงขลาร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา โรงเรียนเอกชนในระบบ
เมื่อ 10 เม.ย. 62, 16:19 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา โรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 9 - 10 เมษายน 2562  ณ โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 มีการจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำหลักสูตรอิสลามศึกษาในสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนาและครูสอนอิสลามศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รวมทั้งสิ้น 70 คน