ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อ 9 เม.ย. 62, 14:51 น.
นางสาวธันยาภรณ์ กลิ่นสนธิ์

วันที่ 9 เมษายน 2562 นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 177/2562 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 คณะกรรมการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนในจังหวัดสงขลา ชุดที่ 4.4 ได้ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนบุสตานุดดีน ดีนูลอิสลาม เจริญธรรมวิทยา ธรรมวิทยามูลนิธิสงขลา