นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อ.เมือง จ.สงขลา
เมื่อ 8 เม.ย. 62, 20:31 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประกอบพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจและประชาชนจิตอาสาในจังหวัดสงขลา ร่วมประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ตามโบราณราชประเพณี กำหนดให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการสืบราชสันตติวงศ์ เพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์  ได้ยึดแบบอย่างการพระราชพิธีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา  ความสำคัญคือ "น้ำอภิเษก" ที่ทรงรับนั้น เป็นน้ำที่ได้พลีกรรมตักมาจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในราชอาณาจักรไทยจากทิศทั้ง 8 เพื่ออัญเชิญให้พระมหากษัตริย์ทรงแผ่พระราชอาณาปกครองประชาชนทั้ง 8 ทิศ โดยในส่วนของน้ำอภิเษก จากแหล่งน้ำศักด์สิทธิ์จังหวัดสงขลา อยู่ในทิศทักษิณ หรือ ทิศใต้   

สำหรับ "น้ำอภิเษก" ที่ใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10  เป็นน้ำจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญ  แบ่งเป็น 2 ส่วน  คือ "น้ำสรงพระมุรธาภิเษก" จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 9 แห่ง และ "น้ำอภิเษก" เป็นน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ใน 76 จังหวัด  จำนวน 107  แห่ง ซึ่งบางจังหวัดมีมากกว่า 1 แห่ง  และจากหอศาสตราคม (สาด-ตรา-คม) ในพระบรมมหาราชวัง อีก 1 แห่ง รวมเป็น  108 แห่ง

จากนั้นในเวลา 16.00 น. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ประกอบพิธีจุดเทียนหน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ตามพิธี  พรามหณ์อ่านโองการบูชาฤกษ์  จากนั้นพระเทพสุธรรมญาณที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระอรามหลวงประธานสงฆ์ได้ประกาศชุมนุมเทวดา เจิมเทียนชัย เทียนมงคลและเทียนพุทธาภิเษก  จนกระทั่งเวลา 17.10 น. ซึ่งตรงกับฤกษ์เวลา  พระสงฆ์ 30 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์คาถา  พร้อมกับการประโคมฆ้องชัย วงดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์  พระสงฆ์เถรจารย์ และพระสงฆ์สวดภาณวาร  ผลัดเปลี่ยนกันนั่งเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิต และสวดภาณวาร โดยในวันนี้ข้าราชการและประชาชนชาวสงขลาได้ร่วมพิธีสวดภาณวารจนถึงเวลา 22.00 น.