การประเมินความสามารถด้านการอ่าน เขียน การฟังและพูดภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561
เมื่อ 28 มี.ค. 62, 16:12 น.
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 28 มีนาคม 2562  เจ้าหน้าที่ สช.อ.เทพา ลงตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน เขียน การฟังและพูดภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่มีผลการประเมินระดับปรับปรุงจากการทดสอบครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561) โรงเรียนเอกชนในสังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา