ติดตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ 15 มี.ค. 62, 15:35 น.
admin สช.อ.เทพา

15 มีนาคม 2562 คณะกรรมการติดตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาได้ลงติดตามโครงการฯ เพื่อกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ณ โรงเรียนอุปถัมภ์ศาสตร์ ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา