นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา ตรวจนิเทศ ติดตามฯ รร.ตัสดีกียะห์ และรร.ศาสนบำรุง อ.จะนะ จ.สงขลา
เมื่อ 13 มี.ค. 62, 16:29 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจ นิเทศติดตาม กำกับการบริหารจัดการ การดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนในระบบ ตามคำสั่ง สช.จ.สงขลาที่120/2561 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2561 ชุดที่2 ได้ลงตรวจนิเทศ ติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการของรร.ตัสดีกียะห์และ รร.ศาสนบำรุง อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการศึกษา ภายใต้ตราสารจัดตั้งโรงเรียนและรายละเอียดกิจการของโรงเรียน และติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน