สช.จ.สงขลาจัดโครงการการจัดทำและบริหารจัดการองค์ความรู้ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 2562
เมื่อ 11 มี.ค. 62, 09:28 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดโครงการการจัดทำและบริหารจัดการองค์ความรู้ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานร่วมกันของบุคลากรในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ เพิ่มศักยภาพ ความรู้ความเข้าใจ ความเข้มแข็งในการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา และได้รับเกียรติจากอาจารย์ประกอบ  มณีโรจน์ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 และคณะวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนำโดยนายมณฑล  ภาคสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการจัดโครงการครั้งนี้