ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
เมื่อ 20 ก.พ. 62, 15:05 น.
นางสาวธันยาภรณ์ กลิ่นสนธิ์

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เข้าตรวจสอบการมีตัวตนจริงของนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ประมวลผล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์) จากข้อมูลของหน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561) จำนวน 2 โรงเรียน จากทั้งสิ้น 21 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนอันซอรียะห์วิทยา  และโรงเรียนสันติวิทย์

พร้อมกันนั้น ได้นำพนักงานราชการครู ไปรายงานตัวยังโรงเรียนดังกล่าวทั้ง 2 โรงเรียน  เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่าง