ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ครั้งที่ 1/2562
เมื่อ 7 ก.พ. 62, 16:47 น.
admin สช.อ.เทพา

7 กุมภาพันธ์ 2562 นายอาคม สุชาติพงษ์ (ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา)เป็นประธานในการประชุม ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ครั้งที่ 1/2562 ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา เพื่อทำความเข้าใจ ชี้แจงแนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน,การจัดทำเอกสารแต่งตั้งถอดถอนครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงแนวทางการปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและรายละเอียดในตราสารจัดตั้งนิติบุบคลของโรงเรียนเอกชน และร่วมรับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนแนวการทำงานร่วมกัน ในการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารและครูผู้สอนเข้าร่วมประชุมจำนวนโดยประมาณ 30 คน