นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานคณะกรรมการชุดที่ 3 ออกตรวจนิเทศฯโรงเรียนเสนพงศ์และโรงเรียนกฤษณาวิทยา
เมื่อ 7 ก.พ. 62, 16:01 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  คณะกรรมการชุดที่ 3 ตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ที่ 120/2561 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ นิเทศ ติดตามและกำกับการบริหารการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดยมีนายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตามคำสั่ง ออกตรวจนิเทศติดตามและกำกับการบริหารการดำเนินงานของโรงเรียนเสนพงศ์และโรงเรียนกฤษณาวิทยา อ.สะเดา จ.สงขลา พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและให้คำแนะนำในการบริหาร ดำเนินการโรงเรียน