นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานคณะกรรมการตรวจนิเทศ
เมื่อ 7 ก.พ. 62
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา