นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผอ.สช.จ.สงขลา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยาย เรื่อง ครูตาดีกาที่ดี ณ มัสยิดบ้านเหนือ
เมื่อ 6 ก.พ. 62, 17:08 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 6 มกราคม 2562 นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายเรื่อง ครูตาดีกาที่ดี ให้กับครูผู้สอนตาดีกา ในพื้นที่สงขลาและยะลา ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อครูผู้สอนการศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ผลัดกันและส่งเสริมครูผู้สอนให้สามารถขับเคลื่อนชี้นำการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน ภายใต้หลักศาสนาที่บริสุทธิ์อยู่ในวิถีอัตลักษณ์มุสลิมที่ดีงาม เพื่อนำสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดสันติสุขที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมมัสยิดบ้านเหนือ ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภาพ : นางสาวนัจมี มะกือจิ นักวิชาการศึกษา สช.จ.สงขลา