นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เปิดกิจกรรมการประกวดทักษะภาษาไทยและทักษะอาชีพของสถานศึกษาในแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริฯ
เมื่อ 6 ก.พ. 62, 12:42 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดทักษะภาษาไทยและทักษะอาชีพของสถานศึกษาในแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม ส.อ. โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม อ.นาทวี จ.สงขลา พร้อมเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าแข่งขันในกิจกรรม ในการนี้ มี ดร.มูฮัมมาดอัสมี อาบูบากา ประธานเครือข่ายฯ นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลักหนู กำนันตำบลปลักหนู ผู้นำศาสนา ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย พร้อมคณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

สำหรับกิจกรรมการประกวดทักษะภาษาไทยและทักษะอาชีพครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้สำนึกรักในความเป็นไทย ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ซึ่งภาษาไทยเป็นความภูมิใจของคนไทย เป็นภาษาที่ต้องให้ความสำคัญและรักษาให้คงอยู่กับชาติไทยสืบไป นอกจากนั้นแล้ว โรงเรียนยังเห็นความสำคัญของการพัฒนาด้านทักษะอาชีพเพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นฐานด้านวิชาชีพ เช่นงานช่าง งานประดิษฐ์ไว้ต่อยอดในการดำรงชีวติต่อไปในอนาคต