นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผอ.สช.จ.สงขลา เปิดโครงการ "เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา"
เมื่อ 4 ก.พ. 62, 15:08 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ "เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา" ณ หอประชุมโรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ กิจกรรม การแสดงบนเวทีของนักเรียน  ในการนี้ มีครู นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการเปิดบ้านวิชาการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียน ครู โรงเรียน ต่อสาธารณชนทั่วไป อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บรรลุตามเป้ามหาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้นของโรงเรียน ให้นักเรียนได้หาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มและสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ในการพัฒนาตนเองด้านวิชาการและอาชีพได้ในอนาคต

ภาพ : นางสาวนัจมี มะกือจิ นักวิชาการศึกษา สช.จ.สงขลา