นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ "คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง"
เมื่อ 16 ม.ค. 62, 12:57 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 16 มกราคม 2562 นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ "คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง" เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2562 ซึ่งจัดโดยสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ณ หอประชุมโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ มีครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 1500 คน

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยใจซื่อตรง” เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ให้ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ เยาวชนของชาติ

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การอ่านสารของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู พร้อมมอบคำขวัญวันครู ประจำปี 2562 ที่ว่า “ครูดี ศิษ์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี” เพื่อให้ครูตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ศิษย์ ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ และสามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้พร้อมเติบโตเป็นพลเมืองดี และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีพิธีสงฆ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นครูที่ดีและการมอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้มีผลงานดีเด่น