นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผอ.สช.จ.สงขลา ลงตรวจอาคารหอพัก รร. การศึกษาคนตาบอดธรรมสากล หาดใหญ่
เมื่อ 11 ม.ค. 62, 18:09 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานคณะกรรมการตรวจความพร้อมของอาคารเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ อ. ควนลัง  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อตรวจความพร้อมก่อนเปิดใช้งานตามระเบียบปฏิบัติพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

ภาพ : นางสาวรสรินทร์ นิลสุวรรณ นักวิชาการศึกษา สช.จ.สงขลา