นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ'62 โรงเรียนหวังดี
เมื่อ 11 ม.ค. 62, 11:12 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 11 มกราคม 2562 นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของโรงเรียนหวังดี ณ ห้องประชุมโรงเรียนหวังดี อำเภอเมือง จ.สงขลา พร้อมมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านกีฬา ด้านศิลปะ ด้านการแต่งกาย ด้านมารยาท ด้านจิตอาสา ในระดับชั้นต่างๆ มีกิจกรรมการแสดงบนเวทีการออกร้านให้นักเรียนได้ร่วมสนุก 

สำหรับกิจกรรมงานวันเด็กในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลซึ่งเห็นความสำคัญของเด็ก ในฐานะเยาวชนของชาติ กำลังสำคัญของประเทศที่จะพัฒนาประเทศสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต สมกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ไว้ว่า "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"