คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ลงนิเทศตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ในปีการศึกษา 2561
เมื่อ 3 ธ.ค. 61, 13:34 น.
admin สช.อ.เทพา

3 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามคำรับรองในการปฏิบัติราชการของสถานศึกษา ระดับศูนย์เครือข่ายอำเภอเทพา ได้ลงนิเทศ ตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ในปีการศึกษา 2561 สถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ด้วยกลยุทธ์ One School One Classroom One Subject :1:1:1 โรงเรียนลำไพลศานติวิทย์ และโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา