ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา ประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในโครงการพระราชดำริฯ
21 มี.ค. 60 03:53 น. 280 ครั้ง
วันนี้ ๒๐ มีนาคม  ๒๕๖๐ ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ อ.ยะหา จ.ยะลา มีผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในโครงการพระราชดำริ ฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอในเขตพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๕๐ คน