โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียน ฯ ปีที่ ๒ รุ่นที่ ๔
10 มี.ค. 60 03:08 น. 220 ครั้ง
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๒ รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ โดย ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๒๕๐ คน ไปทัศนศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่และจังหวัดสงขลา