การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (National Test : NT) ชั้น ป.๓ ประจำปี ๒๕๕๙
9 มี.ค. 60 08:57 น. 306 ครั้ง
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจสนามสอบ NT ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่ ๔ อำเภอจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) เพื่อตรวจความพร้อมของสนามสอบ ผู้เข้าสอบ และรายงานผลจำนวนผู้เข้าสอบในการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (National Test : NT) ชั้น ป.๓ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเข้าสอบ จำนวน ๒๘ โรงเรียน