สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ และบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ครั้งที่ 2/2561
เมื่อ 19 ก.ค. 61, 16:24 น.
นางสาวธันยาภรณ์ กลิ่นสนธิ์

วันนี้ (วันที่ 19 กรกฎาคม 2561) เวลา 13.00 น. นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ และบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อรับทราบแนวนโยบาย  กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติ และข้อราชการอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในการบริหารการศึกษา  มีผู้มาประชุมทั้งสิ้น จำนวน  33 คน