การทดสอบความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียน ชั้น ป.๑-๓ โรงเรียนเอกชนในสังกัด สช.อ.นาทวี
24 ม.ค. 61 08:40 น. 402 ครั้ง
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ดำเนินการจัดการทดสอบความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม  และโรงเรียนศาสนอุปถัมภ์ อ.นาทวี จ.สงขลา