ตรวเยี่ยม สนามสอบการอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้นประถม 1-4 ของโรงเรียนเอกชน ในสังกัดเทพา
3 มี.ค. 60 05:48 น. 288 ครั้ง


เมื่อวันที่ 23-24  กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ตรวเยี่ยม สนามสอบ การอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้นประถม 1-4 ของโรงเรียนเอกชน ในสังกัดเทพา
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือและการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง