ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
14 ก.พ. 67 13:42 น. 97 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายวรรษา สุริยันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการกำกับ ติดตาม และตรวจเยี่ยมสนามสอบชุดที่ 7 ตามคำสั่ง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ที่ 13/2567 ได้ลงพื้นที่ กำกับ ติดตาม และตรวจเยี่ยม การดำเนินการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติการจัดสอบ และมาตรฐานการทดสอบ ได้แก่ โรงเรียนรุ่งภิญโญ โรงเรียนศาสน์มุสลิมวิทยา โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ โรงเรียนบาโงยดุริยันอิสลามศึกษา และโรงเรียนอิรชาดุลอิสลามีย๊ะห์  ซึ่งการดำเนินการสอบในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย