ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
27 ธ.ค. 66 15:52 น. 84 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายสุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและ นายอุทิศ อมรมณี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี นายวรรษา สุริยันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ร่วมติดตามนายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและคณะลงพื้นที่และร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ยื่นเสนอ ร่าง พรบ.การส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปี... ให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป


ข่าวจาก: facebook