สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ในโครงการขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
30 พ.ย. 66 18:12 น. 98 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ในโครงการขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมี นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายอุทิศ อมรมณี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี นายวรรษา สุริยันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา นายวิรัช จันทร์เกิด ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานการศึกษาเอกชนทั้งจังหวัดและอำเภอ คณะกรรมการดำเนินงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อพบปะ พูดคุย ชี้แจงนโยบายต่างๆ และร่วมรับฟังปัญหาข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนทัศนะการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กร และได้เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ นายปิยะวัฒน์ คุระบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานการป้องกันการทุจริตภาค 9 ได้ให้เสนอข้อแนะนำจากการที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสงขลา ได้ลงตรวจติดตามการบริหารจัดการการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ที่ผ่านมา ได้บรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและดำเนินการให้ตรงตามระเบียบในการเบิกจ่ายงบประมาณของแผ่นดิน ซึ่งมีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมจำนวน 150 คน นอกจากนั้นได้รับเกียรติจากนางจิตรา จันทรากุล ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดสงขลา ได้นำโรงเรียนนอกระบบออกบูทนิทรรศการ โดยมี ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรม The Bed vacation อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook