ร่วมกิจกรรมถวายอาหารพระภิกษุสงฆ์ ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักทางศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม"
20 พ.ย. 66 15:45 น. 145 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา มอบหมายให้นางนิชาภา มณีรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ร่วมกิจกรรมถวายอาหารพระภิกษุสงฆ์ ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักทางศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม" ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยมุ่งหวังให้ประชาชนทุกศาสนาใช้หลักศาสนาประยุกต์ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความยืดหยุ่น ได้ตามบริบทของพื้นที่ตามความเหมาะสม ณ วัดคลองยอ ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา