สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย จัดโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนนอกระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย “กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)”
20 พ.ย. 66 11:26 น. 78 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย จัดโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนนอกระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย “กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)” วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทศูนย์ฯ(ตาดีกา) นำไปสู่การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมีนายวรรษา สุริยันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาววาสนา พงษ์กาญจนารักษ์ ปลัดอำเภอสะบ้าย้อย พบปะ พูดคุย และแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของอำเภอสะบ้าย้อย ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย