ประชุมบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ครั้งที่ 3/2566
6 ต.ค. 66 12:34 น. 86 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา จัดประชุมบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ครั้งที่ 3/2566 เพื่อชี้แจงข้อราชการ และร่วมวางแผน ทบทวน/ปรับปรุงแนวทางการขับเคลื่อนงานของสำนักงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในการพัฒนาการดำเนินงานและรับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งกลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมี นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ (ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา) เป็นประธานในการประชุม ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา