สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย จัดโครงการประชุมผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 “ครั้งที่ 2”
1 ก.ย. 66 12:22 น. 155 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 23 สิงหาคม 2566  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย จัดโครงการประชุมผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 “ครั้งที่ 2” พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด แนวทางการดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันของผู้เรียนศูนย์ฯ(ตาดีกา)ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และมอบเกียรติบัตรให้แก่ศูนย์ฯ(ตาดีกา)ที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ(ตาดีกา) ตามโครงการ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ(ตาดีกา)สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย “ระดับดีเยี่ยม” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 66 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา