ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “บ้านป่าระไมเกมส์ ๖๖”
24 ส.ค. 66 11:41 น. 167 ครั้ง
Admin Chana
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “บ้านป่าระไมเกมส์ ๖๖” ด้วยโรงเรียนบ้านป่าระไมวิทยาได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดทักษะทางการกีฬา ปลูกฝังเยาวชนให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งเพื่อสร้างความสมานฉันท์และสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านป่าระไมวิทยา