ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประประจำมัสยิด (ตาดีกา) สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ
24 ส.ค. 66 11:22 น. 180 ครั้ง
Admin Chana
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประประจำมัสยิด (ตาดีกา) สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ กิจกรรมที่ ๒ ประชุมรายงานผลการนิเทศ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ฯ (ตาดีกา) ซึ่งได้มีการประชุมสรุปผล อภิปลายผล และข้อเสนอแนะ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกาาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖, การดำเนินงานการจัดสอบวัดมาตรฐานด้านอิสลามศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ และชี้แจงแนวทางการสนับสนุนอาหารกลางวันผู้เรียนศูนย์ฯ (ตาดีกา) ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรอำเภอจะนะ