คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2566
26 มิ.ย. 66 16:26 น. 93 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวเฉลิมศรี ชุติธรรมวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการตรวจ ติดตามการขอรับเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจนิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา 2566 ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการในการรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนคุณธรรมวิทยา และโรงเรียนเทพอำนวยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การดำเนินการตรวจ นิเทศดังกล่าว ทางคณะผู้บริหารโรงเรียนและครูให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี


ข่าวจาก: facebook