นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานการตรวจนิเทศติตามการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ และงานสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
13 มิ.ย. 66 14:55 น. 162 ครั้ง
Admin Chana
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานการตรวจนิเทศติตามการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ และงานสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีคระผู้บริหาร ครู ธุรการโรงเรียนเอกชนในสังกัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชวาทอง ที่ว่าการอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา