สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศสอนศาสนาอิสลามเอกชนและการจัดทำหลักฐานการจบหลักสูตรและการออกประกาศนียบัตรของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
9 มิ.ย. 66 17:01 น. 121 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศสอนศาสนาอิสลามเอกชนและการจัดทำหลักฐานการจบหลักสูตรและการออกประกาศนียบัตรของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2566  และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม ผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย จำนวน 56 ศูนย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย