นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546
29 พ.ค. 66 16:18 น. 94 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 แบบบูรณาการตามบริบทพื้นที่ของสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 รุ่นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และอิสลามศึกษา 1 ณ ห้องประชุมโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี