นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผอ.สช.อ.จะนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยม มอบกำลังใจ แก่ให้สถานศึกษาในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน
23 พ.ค. 66 14:58 น. 142 ครั้ง
Admin Chana
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยม มอบกำลังใจ แก่ให้สถานศึกษาในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน และได้กำชับเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พร้อมได้สอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในสังกัด จำนวน ๓ โรง ได้แก่ โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์, โรงเรียนสุทธิ์รักษ์, และโรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา