สช.จ.สงขลา จัดประชุมภายในหน่วยงาน เพื่อติดตามและรับฟังสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5 เม.ย. 66 14:10 น. 89 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมภายในหน่วยงาน เพื่อติดตามและรับฟังสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 -มีนาคม 2566) และวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในงวดต่อไป ซึ่งมีนายมูฮัมมัด ดือราแม และนางสาวเฉลิมศรี ชุติธรรมวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มงาน พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานด้านพัสดุ เข้าร่วมประชุม โดยมี ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook