ผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2566 – 2570
3 เม.ย. 66 11:03 น. 83 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 เมษายน 2566  เวลา 09.00 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวเฉลิมศรี ชุติธรรมวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์) เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล Teleconference ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาเอกชน แนวทางการส่งเสริม และกำกับดูแลการศึกษาขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายด้านการศึกษาของประเทศ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดยการประชุมการดังกล่าวมี นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการ กช. เป็นประธานการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (ZOOM MEETING) ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร